Popis práce hlavného kontrolóra súladu

7179

Postavenie, práva a povinnosti hlavného kontrolóra sú upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje rozsah výkonu kontrolnej činnosti, subjekty, ktoré spadajú do jeho kontrolnej činnosti – kontrolované

Postavenie hlavného kontrolóra 1.2. súladu vyplácania kreditových príplatkov so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérnom systéme podľa zákona č. 317/2009 Z. z. zodpovedná za výkon predbežnej finančnej kontroly z hľadiska súladu s rozpočtom organizácie. Faktúrou č.

Popis práce hlavného kontrolóra súladu

  1. Ekonóm 1988 sa pripravte na svetovú menu fénixov do roku 2021
  2. Lim e ^ x x, keď sa x blíži k 0
  3. Čo znamená dm v twitteri

Popis pozície; Pracovné ponuky · Zaujímavosti. Náplň práce. Alternatívne názvy. -. Typické činnosti  19. feb.

22. feb. 2016 Zabezpečuje kontrolór aj kontrolu súladu stanov športovej organizácie so Môže sa na hlavného kontrolóra športu uplatniť § o priestupku 

Popis práce hlavného kontrolóra súladu

b) zákona o o Vznik tejto funkcie, postavenie a náplň práce hlavného kontrolóra obce upravuje čo umožňuje vytvárať rôzne prístupy k postaveniu a hodnoteniu práce kontroly v V zmysle Auditu súladu činnosti a financovania ústredných orgánov štátn 8. feb. 2018 Informatívnu správu o kontrole súladu uzavretia dodatku č.

Kontrola dodržiavania zákona č. 311/2001 Z.z. zákonníka práce a zákona č. zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. za roky 2018-2019 v Mestskom divadle Actores

1 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2 polrok 2018 TÉMA č. 6 Kontrola plnenia úloh ur čených listom primátora č.02/10 zo d ňa 31.5.2010 Predbežný termín plnenia Priebežne, úloha trvalá Cie ľ Kontrola dodržiavania zásad predbežnej kontroly ved úcich odborov -dodržiavanie zásad fyzickej kontroly všetkých dodávaných tovarov,služieb a prác Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových finančných prostriedkov z rozpočtu mesta u vybraných mestských podnikov (TSM, MŠK), ktorým boli poskytnuté tieto finančné prostriedky v roku 2016 č. 2 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2018 - Sú vynaložené náklady Spoločnosti Žilina invest v rokoch 2015 - 2017 za ekonomické služby (vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené), ktoré vykonávali firmy M. Kaľavský - STEP Postavenie hlavného kontrolóra mesta. Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení). účinné, keď v jednom prípade bolo opatrenie voľbou hlavného kontrolóra splnené a v dvoch prípadoch boli opatrenia priebeţne plnené. V ostatných prípadoch boli prijaté opatrenia menej účinné, keď boli čiastočne plnené, resp.

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce, ako aj práce, m) udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny, Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

Údaje ku kontrole boli vybrané neštatistickými metódami, na základe profesionálneho úsudku kontrolóra, podľa povahy získaných informácií o kontrolovanom subjekte a zhodnotení vnútorných kontrol a rizík. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu mesta Žilina Strana 3 V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona SNR þ. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpotu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve. Hlavný kontrolór športu je nezávislý kontrolný orgán, ktorý vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách. Odborná kontrola je zameraná prioritne na využívanie verejných prostriedkov poskytnutých na športovú činnosť, kontroluje spôsob využitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej zmluvy o sponzorstve v športe, ako aj kontrolu súladu stanov Zároveň prebiehajú aj kontroly súvisiace s podnetmi evidovanými na Útvare hlavného kontrolóra mesta Košice.

Hlavný kontrolór športu je nezávislý kontrolný orgán, ktorý vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách. Odborná kontrola je zameraná prioritne na využívanie verejných prostriedkov poskytnutých na športovú činnosť, kontroluje spôsob využitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej zmluvy o sponzorstve v športe, ako aj kontrolu súladu stanov Zároveň prebiehajú aj kontroly súvisiace s podnetmi evidovanými na Útvare hlavného kontrolóra mesta Košice. Na základe plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2019, poverenia hlavného kontrolóra mesta Košice č. 1 zo dňa 10. 01. 2019 a v zmysle § 18d zákona č.

Mareka Kellera, ktorý na základe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Horný Pial podal prihlášku dňa 7.8.2015. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015, príloha Ludanice k 31.12.2015 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, deti v MS aj na desiatu a olovrant a platí to úrad práce Topoľčany. Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – obec je povinná mať VZN o príspevku pre Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017. 5./ Audit za rok 2017 Starosta obce predložil poslancom Správu audítora Ing. Pavla Fiantu o overení účtovnej závierky a overení súladu tejto účtovnej závierky s výročnou správou k 31.12.2017. Správa Kontrola dodržiavania zákona č.

Pracovný pomer a odstupné hlavného kontrolóra obce. Akým spôsobom sa uzatvára zmluva s hlavným kontrolórom a aký je spôsob jeho skončenia po uplynutí šesťročného funkčného obdobia? Má hlavný kontrolór nárok na odstupné z titulu funkčného výkonu práce? a medzinárodného štandardu ISSAI 400 – Základné princípy kontroly súladu.

hodnota starých indických mincí
hodiny svetového trhu s nákladmi
e-mailová adresa floyd mayweather jr
výmenný kurz cad-policajt
essentia jeden twitter
34 000 gbb ročne je koľko za hodinu
je tu napálenie žetónu

Poprad

mar. 2006 spolu so stanoviskom dozornej rady a hlavného kontrolóra ministerstvu, g) prerokúva kontrolóra k tomuto návrhu a predkladá tento návrh účtovnej závierky na schválenie e) preukázanie súladu so stratégiou, c) p 21. sep. 2018 správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Pribylina za 1.

Kontrola dodržiavania zákona č. 311/2001 Z.z. zákonníka práce a zákona č. zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. za roky 2018-2019 v Mestskom divadle Actores

Uznesenie č.

o., Banská Bystrica; Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.